Privacybeleid

Ons privacybeleid, inclusief onze Disclaimer, is uitsluitend van toepassing op de inhoud en het gebruik van de websites www.stormpunt-itrack.com en www.stormpunt-itrack.nl. StormPunt iTrack Coöperatie U.A. wijst u ten aanzien daarvan op het volgende:

Persoonsgegevens die wij verwerken

StormPunt iTrack Coöperatie U.A. verwerkt persoonsgegevens over u omdat u een contactaanvraag heeft gedaan via één van onze websites.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze websites hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.

Waarom we gegevens nodig hebben

StormPunt iTrack Coöperatie U.A. verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u te kunnen opnemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

StormPunt iTrack Coöperatie U.A. neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we gegevens bewaren

StormPunt iTrack Coöperatie U.A. zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen, zoals hierboven beschreven, te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

StormPunt iTrack Coöperatie U.A. verstrekt persoonsgegevens aan derden uitsluitend en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

StormPunt iTrack Coöperatie U.A. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.                                                

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door StormPunt iTrack Coöperatie U.A. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@stormpunt-itrack.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. StormPunt iTrack Coöperatie U.A. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging

StormPunt iTrack Coöperatie U.A. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@stormpunt-itrack.com.

©Copyright 2023 StormPunt iTrack